Etappe I – 8. Stockwerk (9. OG)

LISTE DER RÄUME

Gebäudeplan Platz Turm Gebäude / Stockwerk Bereich Belegung
Büroflächen zu vermieten Turm A Etappe I. - 8. Stockwerk (9 OG) 18,24 m2 Verfügbar