Etappe I – 2. Stockwerk (3. OG)

LISTE DER RÄUME

Gebäudeplan Platz Turm Gebäude / Stockwerk Bereich Belegung
Büroflächen zu vermieten Turm A Etappe I. - 2. Stockwerk (3 OG) 539,42 m2 Verfügbar