Etappe I – 7. Stockwerk (8. OG)

LISTE DER RÄUME

Gebäudeplan Platz Turm Gebäude / Stockwerk Bereich Belegung
Büroflächen zu vermieten Turm A Etappe I. - 7. Stockwerk (8 OG) od 14 do 79 m2 Verfügbar