Etappe I – 6. Stockwerk (7. OG)

LISTE DER RÄUME

Gebäudeplan Platz Turm Gebäude / Stockwerk Bereich Belegung
Büroflächen zu vermieten Turm A Etappe I. - 6. Stockwerk (7 OG) od 14 do 79 m2 Verfügbar